Zwrot VAT z Niemiec

Polscy przedsiębiorcy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, mogą otrzymać zwrot podatku VAT zapłaconego w Niemczech w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto przeanalizować swoje zagraniczne wydatki, aby zaoszczędzić. Tym bardziej, że procedura zwrotu VAT z Niemiec, jeżeli prawidłowo zostanie przeprowadzona, w większości przypadków kończy się sukcesem.

Warunki zwrotu

Procedura zwrotu VAT z Niemiec jest dostepna jedynie dla ustawowo ograniczonego grona przedsiebiorców. Aby skorzystać z uprawnienia do złożenia wniosku o zwrot VAT, należy spełnić szereg warunków:
a) polski przedsiębiorca nie może być zarejestrowanym podatnikiem VAT w Niemczech,
b) przedsiębiorca musi dokonywać sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej,
c) polski przedsiębiorca nie może posiadać w Niemczech siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności,
d) przedsiębiorca musi być zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT w Polsce,
e) przedsiębiorca nie może podlegać zwolnieniu z obowiązku opłacania VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT,
f) poniesione wydatki, od których VAT ma podlegać zwrotowi, muszą mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą (nie można odzyskać VATu wynikającego z nabycia np. alkoholu, papierosów, artykułów spożywczych i napojów),
g) przedsiębiorca, co do zasady, nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w Niemczech,
h) przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające zakup towarów lub usług (faktury, rachunki), wystawione zgodnie z niemieckimi przepisami.

Deklaracja VAT-REF i termin złożenia wniosku

Procedura zwrotu VAT z Niemiec (tzw. Value-Added Tax Refund) jest darmowa i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien wypełnić wniosek – e-Deklarację VAT-REF dostępną na stronie Ministerstwa Finansów. Wniosek ten, po wstępnej weryfikacji poprawności przez polski organ, kierowany jest (w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku) do niemieckiego organu administracji podatkowej – Bundeszentralamt für Steuer Dientstitz Schwedt, który po przeprowadzeniu właściwego postępowania, wydaje decyzję w przedmiocie zwrotu VAT polskiemu przedsiębiorcy.

Uprawnieni przedsiębiorcy mogą składać wnioski najpóźniej do 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek. Jest to termin zawity, co oznacza, że jego uchybienie powoduje dyfinitywną utratę prawa w odniesieniu do danego roku. Wniosek może zostać złożony za okres nie dłuższy niż rok i nie krótszy niż kwartał. Jeżeli przedsiębiorca wnioskuje o zwrot VAT z okresu krótszego niż rok (np. z kwartału), wówczas minimalna wnioskowana kwota zwrotu musi wynosić 400 euro. Jeżeli wniosek dotyczy całego roku podatkowego, wówczas – jedynie 50 euro. Do wniosku należy dołączyć faktury/rachunki dokumentujące poniesione wydatki.

Warto skompletować dokumenty i złożyć wniosek jak najszybciej, ponieważ wówczas istnieje większa szansa, iż decyzja zostanie wydana w roku, w którym wniosek został złożony, bowiem procedura może trwać nawet do 8 miesięcy. Co do zasady niemiecki urząd skarbowy ma 4 miesiące, od dnia wpływu wniosku, na wydanie decyzji, jednakże czas ten może się wydłużyć, gdy organ będzie wymagał od przedsiębiorcy dodatkowych informacji, potrzebnych mu do rozpatrzenia wniosku. Z tego też powodu rekomendujemy ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wnioskodawcy może wypełnić wniosek i przeprowadzić całą prodecurę.

Należy również pamiętać, że przedsiębiorca otrzyma zwrot VAT od wydatku tylko wówczas, gdyby prowadząc działalność w Niemczech miał prawo do odliczenia VATu w związku z analogicznym zakupem. W praktyce wygląda to przykładowo tak, że polski przedsiębiorca, który nie może odliczać VATu od zakupu paliwa w Polsce, może uzyskać zwrot VAT od zakupu paliwa w Niemczech, ponieważ niemieckie przepisy krajowe dopuszczają taką możliwość.

Złożenie wniosku o zwrot VAT z Niemiec jest darmowe i wymaga jedynie prawidłowego udokumentowania nabytych w Niemczech towarów i usług, a może przynieść przedsiębiorcy znaczne korzyści finansowe. Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem takiego wniosku, prosimy o kontakt z naszym specjalistą.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380