Sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe

W zależności od wielkości i formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy w Niemczech są zobowiązani do sporządzenia, przesyłania do urzędu skarbowego i publikowania różnego rodzaju dokumentów dotyczących podatkowego i księgowego zamknięcia roku obrotowego. Dokumenty te mają ściśle określoną formę i należy przygotować je w sposób rzetelny i zgodny z niemiecką ustawą o rachunkowości oraz regulacjami podatkowym zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku od działalności gospodarczej i ustawie o podatku od towarów i usług. Ponadto przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze liczne terminy związane ze sporządzeniem i przedkładaniem tej dokumentacji, ponieważ ich nieprzestrzeganie może być sankcjonowane wysokimi karami pieniężnymi lub szacunkowymi decyzjami podatkowymi ze strony urzędu skarbowego.

Nasze usługi w obszarze podatkowego i księgowego zamknięcia roku obrotowego obejmują w szczególności:

  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  • sporządzenie śródrocznych sprawozdań finansowych dla celów raportowania do instytucji finansowych i spółek-matek w Polsce,
  • przygotowanie deklaracji podatkowych (podatek dochodowy, podatek od działalności gospodarczej, VAT),
  • przygotowanie zeznania podatkowego dotyczącego podziału zysku w przypadku spółek osobowych,
  • przesłanie sprawozdania finansowego i zeznań podatkowych w formie elektronicznej do urzędu skarbowego,
  • doradztwo w kwestiach bilansowego ujęcia kompleksowych transakcji gospodarczych,
  • publikacja sprawozdania finansowego w Monitorze Federalnym (Bundesanzeiger),
  • przygotowanie odpowiednich uchwał zgromadzenia wspólników,
  • koordynacja współpracy z biegłym rewidentem w przypadku koniczności badania sprawozdania finansowego.