Likwidacja niemieckiej spółki GmbH

Likwidacja spółki GmbH podlega licznym formalnościom, które zostały określone w §§ 60 i nast.  GmbHG (niemiecki kodeks zawierający regulacje dotyczące spółki GmbH). Za kontrolę czy formalności te zostały zachowane, odpowiedzialny jest sąd rejestrowy. Zasadniczo celem likwidacji GmbH jest jej wykreślenie z rejestru spółek handlowych, tak aby przestała istnieć jako osoba prawna, przy czym likwidacja spółki przebiega w kilku etapach.

Aby móc zlikwidować GmbH z reguły konieczna jest uchwała wspólników o jej rozwiązaniu. Należy również powołać likwidatorów, którzy reprezentują spółkę podczas likwidacji. Niezbędny jest także termin u notariusza, przez którego składany jest wniosek o wpis likwidacji do rejestru spółek handlowych. Niezależnie od zgłoszenia rozwiązania spółki do sądu rejestrowego istnieje obowiązek dokonania wezwania wierzycieli do zgłaszania roszczeń w stosunku do spółki. Wezwanie wierzycieli następuje wraz z ogłoszeniem rozwiązania spółki w Monitorze Federalnym. Po upływie roku zawieszenia, spieniężeniu całego majątku, uiszczeniu wszystkich roszczeń i wypłaceniu pozostałego majątku wspólnikom, likwidacja GmbH jest zakończona i likwidatorzy zgłaszają za pomocą notariusza zakończenie likwidacji do rejestru spółek handlowych, co skutkuje wykreśleniem spółki z rejestru.

Obszerne informacje odnośnie przebiegu likwidacji i procedurach, które należy przestrzegać znajdują się na naszej stronie internetowej pod zakładką „wiedza”.

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach likwidacji GmbH, w szczególności w:

  • przygotowaniu uchwały wspólników o rozwiązaniu i likwidacji spółki,
  • koordynacji terminów u notariusza oraz udostępnieniu osoby władającej językiem niemieckim i polskim jako tłumacza na terminie u notariusza,
  • sporządzaniu bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji,
  • prowadzeniu księgowości oraz sporządzeniu sprawozdania finansowego i zeznań podatkowych podczas likwidacji,
  • dokonaniu Ogłoszenia w Monitorze Federalnym (Bundesanzeiger) i wezwaniu wierzycieli.