Postępowanie podatkowe i postępowanie sądowe

Nasi radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz adwokaci reprezentują Klientów w postępowaniach przedsądowych i sprawach sądowych z zakresu m.in. prawa pracy, prawa podatkowego, kwestii celnych, spraw gospodarczych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz prawa spadkowego. Uwzględniając doświadczenie procesowe naszych prawników i doradców podatkowych, jesteśmy przygotowani na reprezentowanie naszych Klientów przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem organów podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami polubownymi.

Naszym Klientom zapewniamy przede wszystkim kompleksową obsługę podczas kontroli podatkowej oraz na każdym etapie postępowań podatkowych i karno-skarbowych. W tym zakresie działamy w charakterze pełnomocników przed organami podatkowymi (urzędy skarbowe i celne, izby skarbowe i celne), organami kontroli skarbowej oraz samorządowymi organami podatkowymi (wójt, burmistrz, prezydent). Przygotowujemy pisma procesowe (wnioski, skargi, zażalenia, odwołania, ponaglenia, wnioski o stwierdzenie i zwrot nadpłaty), wspieramy Klienta podczas korekty zeznań podatkowych, przedstawienia dokumentacji cen transferowych czy weryfikacji kosztów uzyskania przychodów. Podczas kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego i skarbowego, przejmujemy całość kontaktów z administracją podatkową. Nasze dotychczasowe doświadczenie procesowe pozwala nam – w celu ochrony praw stron postępowania – podejmować wszelkie przewidziane prawem działania (z uwzględnieniem skarg do Trybunału Konstytucyjnego), aby zarówno postępowania i kontrole, jak również spory sądowe kończyły się w sposób zadowalający naszych Klientów.

Wspieramy naszych Klientów również w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich skierowanych przeciwko członkom zarządu, dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz innym osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za należności podatkowe i celne.

Świadczymy również kompleksową pomoc w uzyskaniu korzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej wydawanej przez Ministra Finansów – od sporządzenia wniosku, poprzez jego złożenie i reprezentację w tym zakresie, aż po reprezentację przed sądami administracyjnymi.

Zajmujemy się również przygotowaniem pism oraz dokumentacji związanej z postępowaniem egzekucyjnym zobowiązań budżetowych, w tym czuwaniem nad biegiem terminów przedawnienia niewykonanych zobowiązań.

W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa wspomagamy naszych Klientów przy wznowieniu postępowania lub złożenia wniosku o unieważnienie wydanych przez organy podatkowe lub organy celne decyzji. Reprezentujemy naszych Klientów również przed sądami administracyjnymi (zarówno wojewódzkimi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Szanując czas i pieniądze naszych Klientów dążymy do jak najwydajniejszego sposobu rozwiązania sporu, doprowadzając do najbardziej pomyślnego rozwiązania przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów postępowania.