Zamówienia publiczne

Radcowie prawni naszej kancelarii we współpracy z doradcami podatkowymi z powodzeniem reprezentują zarówno wykonawców jak i zamawiających na wszystkich etapach postępowania mającego za przedmiot zamówienia publiczne. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno w fazie przygotowawczej postępowania tj. ubiegania się o otrzymanie zlecenia na wykonanie zamówienia publicznego, jak również na etapie opracowania wewnętrznych aktów dotyczących postępowania oraz dokumentacji, którą należy przedstawić po wykonaniu zamówienia.

Nasze usługi z zakresu prawa zamówień publicznych obejmują w szczególności:

Usługi dedykowane Zamawiającym:

 • kompleksowa pomoc prawno-podatkowa w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,
 • pomoc prawna przy toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności udzielanie bieżących konsultacji prawnych czy sporządzanie informacji prawnych,
 • doradztwo prawne przy weryfikacji ofert składanych przez oferentów,
 • wsparcie w trakcie prowadzonych kontroli udzielania zamówień publicznych,
 • doradztwo prawne w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych
 • reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi rozpatrującymi środki ochrony prawnej złożone przez oferentów,
 • reprezentacja zamawiającego przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Usługi dedykowane Oferentom:

 • pomoc prawno-podatkowa w przygotowaniu ofert,
 • analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk wynikających z postępowania oraz z umowy o zamówienie publiczne (w tym z SIWZ),
 • bieżące konsultacje prawne oraz sporządzanie informacji prawnych w zakresie czynności związanych z udziałem oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie pism procesowych oraz pism składanych zamawiającemu,
 • reprezentowanie wykonawcy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
 • wsparcie przy tworzeniu konsorcjum, a następnie przygotowanie umowy konsorcjum, umowy podwykonawstwa oraz dokumentu pełnomocnictwa konsorcjum zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.