Doradztwo prawne w Niemczech

Przedsiębiorcy potrzebują obecnie doradców prawnych, którzy wspierają ich zarówno w bieżącej działalności gospodarczej, jak i również w złożonych kwestiach strategicznych. Doradzamy w szczególności małym, średnim i rodzinnym przedsiębiorstwom – niezależenie od ich formy prawnej – w zakresie prawa spółek handlowych, prawa podatkowego, prawa pracy oraz w kwestiach prawa upadłościowego i prawa własności przemysłowej. Ponadto pomagamy naszym klientom nie tylko w dochodzeniu swoich praw i obronie przed sądami, ale także w opracowywaniu strategii procesowych, w negocjacjach ugodowych i w egzekucji wyroków. W związku z tym nasi doradcy posiadają nie tylko obszerną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych, ale także doskonałe zrozumienie międzynarodowych powiązań gospodarczych i cech, które charakteryzują poszczególne branże. W razie potrzeby współpracują oni ściśle z audytorami, ekspertami od spraw podatkowych i doradcami biznesowymi, aby skutecznie koordynować wszystkie fazy kompleksowych projektów reorganizacyjnych, tak aby nasi klienci mogli się skoncentrować na swoich głównych zadaniach w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Nasze usługi w obszarze doradztwa prawnego obejmują zwłaszcza:

 • Sporządzanie projektów umów w związku z zatrudnieniem pracowników, kadry kierowniczej, prezesów i członków zarządu,
 • Opracowywanie wewnętrznych konspektów procesowych i regulaminu pracy,
 • Wsparcie w sytuacjach związanych z niewykonywaniem przez pracowników obowiązków wynikających z umowy o zatrudnienie, w przenoszeniu i rozwiązywaniu stosunków pracy,
 • Reprezentację przed sądami pracy, jak również w zakładowych komisjach pojednawczych i postępowaniach arbitrażowych,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy w przypadku projektów restrukturyzacji i reorganizacji,
 • Doradztwo w zakresie projektów pracy tymczasowej,
 • Wsparcie w kwestiach (pozornego) samozatrudnienia (Scheinselbständigkeit),
 • Sprawdzanie zgodności stosunków pracy z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego, również w kontekście międzynarodowym,
 • Udzielanie bieżących lub doraźnych porad dla zarządu w kwestiach dotyczących Compliance,
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, zakładania i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przenoszenia wartości majątkowych oraz zobowiązań w kraju i zagranicą,
 • Sporządzanie projektów umów dotyczących zmian w statucie spółek i środków kapitałowych, w szczególności umów udzielania pożyczek,
 • Wyjaśnianie kwestii związanych z pozyskiwaniem kapitału zakładowego,
 • Wsparcie procesów due diligence oraz fuzji i przejęć (M&A),
 • Wsparcie w dokonywaniu zgłoszeń prawa do znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
 • Doradztwo w zakresie prawa konkurencji i prawa znaków towarowych dla produktów i usług,
 • Pozasądowe i sądowe egzekwowanie i obrona roszczeń z tytułu naruszenia patentów, wzorów użytkowych i patentów na wzory przemysłowe, znaków towarowych, logo firmy, tytułów utworów, nazwy i praw autorskich,
 • Pomoc przy rejestracji domen oraz wsparcie pozasądowe i sądowe przy sporach dotyczących domen,
 • Sprawdzanie kwestii prawnych strony internetowej (Homepage), w szczególności pod kątem zgodności z obowiązkami identyfikacji dostawcy itp. dla sprzedawców online,
 • Reprezentację w przypadku otrzymania upomnień we wszystkich obszarach prawa własności przemysłowej, jak również prawa autorskiego i prawa konkurencji,
 • Sporządzanie planów naprawczych i planów postepowania upadłościowego,
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i badanie przesłanek stanu upadłości,
 • Wsparcie w negocjacjach z dostawcami, bankami i innymi wierzycielami,
 • Dochodzenie i egzekwowanie roszczeń i praw do zabezpieczeń od syndyka masy upadłościowej,
 • Pomoc przy zakupie przedsiębiorstwa z masy upadłościowej,
 • Doradztwo w kwestii ograniczenia potencjalnego ryzyka odpowiedzialności cywilnej (doradztwo dla członków zarządu, rady nadzorczej, i udziałowców),
 • Pomoc prawną w ramach nabycia nieruchomości,
 • Doradztwo w sprawach związanych z prawem karnym,
 • Wsparcie przy sporządzaniu umów w celu uniknięcia sporów i wyeliminowania istniejącego ryzyka związanego z umowami,
 • Analizę stanu faktycznego i prawnego przed rozpoczęciem czynności prawnych wobec strony przeciwnej, opracowanie różnych scenariuszy rozwiązywania sporów, przedstawienie możliwości prawnych i zagrożeń związanych ze sporem prawnym wraz z jasnymi zaleceniami dotyczącymi potencjalnych działań,
 • Wsparcie w ramach pozasądowych negocjacji jako doradca strategiczny lub negocjator,
 • Prowadzenie sporów przed sądami państwowymi pierwszej instancji i w postępowaniach odwoławczych,
 • Egzekwowanie i wykonywanie krajowych i międzynarodowych orzeczeń sądowych.