Umowy w obrocie gospodarczym

Nasi eksperci nie tylko przygotują dla Państwa wszelkie umowy cywilnoprawne, ale również zweryfikują kontrakty dotychczas zawierane w przedsiebiorstwie. Służymy również pomocą w negocjowaniu umów z kontrahentami i egzekucji należności umownych.

W ramach usługi prawnej w zakresie umów w obrocie gospodarczym nasza kancelaria oferuje Klientom kompleksową analizę prawno-podatkową ryzyk (ekonomicznych, podatkowych, prawnych) zawieranych umów handlowych i cywilnoprawnych.

W ramach stałej obsługi prawnej zajmujemy się przygotowaniem projektów umów zobowiązaniownych oraz ogólnych warunków umów i świadczenia usług z uwzględnieniem zabezpieczeń umownych. Na życzenie Klientów dokonujemy zmian zawartych umów (np. cesje) oraz czuwamy nad ich prawidłowym i należnym wykonaniem

Ponadto wspomagamy naszych Klientów w prawidłowym formułowaniu roszczeń (np. z tytułu kar umownych), egzekwowaniu należności wynikających z zawieranych kontraktów oraz w prowadzeniu postępowania odszkodowawczego.