Opracowanie i wdrożenie programu wzrostu gospodarczego i poprawy efektywności

Dla wielu przedsiębiorców optymalizacja kosztów jest kwestią kluczową. Jednocześnie muszą oni mieć na uwadze strategiczny rozwój ich przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach zbytu. Koszty nie powinny jednak pojawiać się w centrum uwagi dopiero wtedy, gdy spada sprzedaż lub zyski. W obecnym środowisku gospodarczym skuteczne i zrównoważone zarządzanie kosztami jest niezbędne we wszystkich ważnych obszarach i procesach biznesowych. Udana optymalizacja kosztów stwarza z kolei potencjał dla koniecznych inwestycji i przyszłego rozwoju obecnej działalności gospodarczej lub możliwość ekspansji na nowe rynki.

Aby nasi klienci mogli optymalnie dostosować się do coraz bardziej złożonego otoczenia biznesowego oraz do stale zmieniających się warunków rynkowych, konieczna jest kompleksowa analiza wielu obszarów tematycznych w ich firmach i skuteczne wdrożenie wniosków wynikających z tych analiz. Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że szczególnie ważne są następujące aspekty:

  • Zapewnienie długoterminowej konkurencyjności. Bazując na strategicznych celach, obecnych i przyszłych zasobach ludzkich i majątkowych oraz przewidywanych zmianach w technologicznych, ekonomicznych, politycznych i demograficznych warunkach otoczenia należy opracować strategię firmy i podeprzeć ją planem konkretnych działań operacyjnych, obejmujących w szczególności aktualne oraz przyszłe produkty i usługi, klientów, dostawców, rynki, a także koniczne innowacje.
  • Określenie programu inwestycyjnego. Realizacja zaplanowanej strategii biznesowej wymaga identyfikacji, oceny i wyboru odpowiednich alternatyw inwestycyjnych. Rezultatem tego procesu jest plan inwestycyjny, który – przy uwzględnieniu koncepcji technicznej – przedstawia zintegrowaną kalkulację efektów zaplanowanych działań na przyszłą sytuację majątkową i finansową oraz wynik operacyjny przedsiębiorstwa.
  • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Jedną z możliwości poprawy sytuacji finansowej firmy jest optymalne wykorzystanie jej potencjału dystrybucyjnego i tym samym zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Można to osiągnąć przede wszystkim poprzez opracowanie strategii marketingowej, poprawę zarządzania asortymentem produktów i usług oraz zwiększenie lojalności klientów.
  • Wprowadzenie strategicznego zarządzania procesem zakupu materiałów i usług. W związku ze zmianami w integracji wzdłuż łańcucha wartości i rosnącym międzynarodowym powiązaniem rynków zaopatrzenia rośnie dla przedsiębiorców znaczenie zakupu materiału i usług oraz efektywnego zarządzania całym łańcuchem dostaw. Poprzez profesjonalizację organizacji tego procesu, ustrukturyzowane podejście do redukcji kosztów zaopatrzenia (np. łączenie zamówień, standaryzacja, renegocjacje warunków zakupu) oraz wprowadzenie nowoczesnych instrumentów kontrolnych, można zrealizować znaczny potencjał oszczędności w obszarze zakupów.
  • Poprawa wydajności produkcji. Wszystkie firmy chcą produkować i dostarczać swoje produkty w sposób jak najbardziej ekonomiczny, o wysokiej jakości i w uzgodnionych terminach. W tym celu trzeba zaprojektować procesy, które będą funkcjonować w sposób znormalizowany, transparentny i bez straty efektywności dla całego przedsiębiorstwa, to znaczy tak, aby zapobiec optymalizacji poszczególnych obszarów kosztem innych.
  • Stworzenie efektywnej organizacji pracy i atrakcyjnych systemów wynagrodzeń. Aktywne i trwałe zaangażowanie pracowników jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy. Aby móc przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników, firmy muszą coraz częściej oferować pracownikom modele motywacyjne, które obejmują nie tylko elementy finansowe, ale także takie aspekty jak elastyczne godziny pracy i indywidualne programy szkoleniowe.
  • Wprowadzenie zarządzania kapitałem obrotowym (Working Capital Management). Zarządzanie kapitałem obrotowym może być wykorzystywane jako narzędzie do poprawy płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa. Cel ten można osiągnąć poprzez optymalizację zarządzania zapasami oraz poprawę zarządzania należnościami i zobowiązaniami. W ramach optymalizacji zarządzania zapasami należy m.in. dokładnie kontrolować poziom zapasów i tak zaplanować strukturę i procesy w magazynie, że surowce potrzebne do produkcji i towary przeznaczone do dystrybucji zostaną szybko zlokalizowane, a dostęp do nich będzie w każdej chwili możliwy. Ponadto dostawy powinny być realizowane zgodnie z koncepcją just-in-time. W kontekście zarządzania należnościami można w szczególności usprawnić proces upominawczy, wprowadzić kontrolę zdolności kredytowej oraz zwiększyć gotowość klientów do dokonywania przedterminowej płatności poprzez udzielanie skonta. Sytuację w obszarze zobowiązań można poprawić m.in. poprzez negocjacje z dostawcami w celu wydłużenia terminów płatności oraz udzielanie z ich strony skonta.

Jako doradcy biznesowi:

– poddajemy krytycznej analizie model biznesowy naszych klientów i wspieramy ich w dokonywaniu w nim trwałych zmian,

– wspieramy naszych klientów od momentu pierwszych rozważań na temat wejścia na nowy rynek aż do wyboru odpowiednich lokalizacji produkcyjnych i pomagamy im minimalizować ryzyko niepowodzenia w ramach koncepcji i realizacji programu inwestycyjnego oraz programu rozwoju gospodarczego,

– wspieramy naszych klientów w optymalizacji i dostosowaniu ich działań dystrybucyjnych,

– pomagamy naszym klientom zoptymalizować strategię obniżania kosztów i zidentyfikować skuteczne środki do szybkiej poprawy płynności finansowej,

– opracowujemy wspólnie z klientami plan działania na rzecz trwałego usprawnienia ich procesów biznesowych,

– monitorujemy postępy we wdrażaniu programów poprawy efektywności za pomocą precyzyjnego systemu kontroli i raportowania.