Prawo pracy

Uwzględniając międzynarodowy profil kancelarii GIA, nasi specjaliści w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych świadczą usługi prawne polskim i zagranicznym podmiotom, oferując kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Wspólnie z Klientem tworzymy, dostosowaną do struktury przedsiębiorstwa, politykę kadrową. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualną linię orzeczniczą. Doradzamy naszym Klientom we wszystkich procesach związanych z prawem pracy – od momentu zatrudnienia pracownika, poprzez zmiany w strukturze zatrudnienia – np. w wyniku fuzji i przejęć, aż po procesy zwolnień (również grupowych). Opracowujemy wszelkie dokumenty wymagane przepisami oraz akty prawa wewnętrznego (regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy BHP, regulaminy ZFŚS, regulaminy premiowania, procedury, wytyczne, itp.).

Ponadto przygotowujemy i opiniujemy pod kątem prawa pracy oraz prawa podatkowego umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji. Na życzenie Klientów, przygotowujemy ww. umowy w formie polsko-niemieckiej, z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa pracy. Doradztwo również w zakresie prawa ochrony danych osobowych, przekazywania danych za granicę oraz przetwarzania danych poufnych.

W szczególności specjalizujemy się w doradzaniu pracodawcom w kwestii oddelegowania pracowników oraz agencjom pracy tymczasowej w zakresie uzyskania zezwoleń oraz zatrudniania pracowników do pracy za granicą. W imieniu naszych Klientów występujemy do właściwego Oddziału ZUS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 potwierdzającego właściwą jurysdykcję dla opłacania składek na ubezpieczenie.

Ponadto, we współpracy z berlińskim oddziałem naszej kancelarii, oferujemy naszym Klientom prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych w międzynarodowym kontekście. Globalne spojrzenie na rozliczenia podatkowe naszych Klientów pozwala nam na rozpoznanie zagrożenia w odpowiednim czasie i zastosowanie odpowiedniego rozwiązania.

W ramach obsługi prawnej oferujemy również usługi reprezentowania Klientów przed niemieckimi organami administracji w zakresie obowiązków sprawozdawczych (np. co do płacy minimalnej) oraz ewidencyjnych (np. zgłoszenie pracowników w Zollamt lub w SOKA-BAU). Czuwamy nad tym, aby nasi Klienci prowadzili swój biznes w zgodzie z licznymi wymogami niemieckiego ustawodawcy co do wykonywania pracy na terenie Niemiec.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów (zarówno pracodawców, jak i pracowników) w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Oferujemy pomoc w dochodzeniu m.in. roszczeń o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowej.