Optymalizacje podatkowe

Jesteśmy zdania, że obecne doradztwo podatkowe to nie tylko rozstrzyganie problematycznych zagadnień związanych z bieżącą działalnością podatników, ale także doradztwo w zakresie planowania podatkowego (etap przygotowania przedsięwzięcia) i optymalizacji podatkowej (etap realizacji transakcji).

Oferujemy usługi planowania podatkowego (również międzynarodowego), czyli przygotowanie do przeprowadzenia transakcji, które ma na celu zminimalizowanie obciążeń fiskalnych podatnika. Usługa ta adresowana jest do Klientów, którzy poszukują optymalnych rozwiązań podatkowych związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności, jej przekazaniem lub zakończeniem oraz zbyciem posiadanych aktywów, również w wymiarze międzynarodowym (w szczególności polsko-niemieckim).

Optymalizacja podatkowa to w naszym rozumieniu podejmowanie zgodnych z prawem działań, w ramach których nasi Klienci mogą wykorzystać dostępne prawem środki w celu obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania. Usługi optymalizacji podatkowej dedykujemy przede wszystkim Klientom planującym restrukturyzację przedsiębiorstw (polskich, niemieckich i/lub z udziałem kapitału zagranicznego), nakierowaną na poszukiwanie oszczędności podatkowych. Obsługujemy nie tylko jednorazowe transakcje, ale skupiamy się również na stałych elementach prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak wynagrodzenia pracowników i członków zarządów, usługi marketingowe i reklamowe, niematerialne usługi nabywane z zagranicy, wycena i amortyzacja znaków towarowych i nieruchomości, eliminacja opodatkowania dywidend wypłacanych osobom fizycznym czy świadczenie usług i towarów w wymiarze wspólnotowym oraz na rzecz państw trzecich.

Szukamy efektywnych rozwiązań oferując również wsparcie i doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych działających w krajach o korzystnej polityce podatkowej.

W oparciu o świadczone przez nas również usługi dla start-up’ów oraz usługi German-Polish Business, proponujemy naszym Klientom kompleksową analizę zawieranych przez nich transakcji pod kątem podatkowym oraz przygotowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań optymalizacyjnych, z uwzględnieniem zarówno krajowego, niemieckiego jak i międzynarodowego prawa podatkowego.