Bieżące doradztwo podatkowe

Świadczone przez nas usługi bieżącego doradztwa podatkowego mają wymiar praktyczny, zwiększając bezpieczeństwo podejmowanych przez naszych Klientów działań, obniżają jednocześnie poziom opodatkowania i podnoszą funkcjonalność przedsiębiorstwa.

W ramach bieżącej obsługi podatkowej świadczymy doradztwo podatkowe w formie doraźnej (hot-line) lub stałej obsługi podatkowej.

W ramach doraźnej obsługi podatkowej (hot line) istnieje możliwość uzyskania ustnej odpowiedzi na Państwa bieżące pytania lub wątpliwości, dotyczące opodatkowania zawieranych lub planowanych transakcji i związanych z nimi rozliczeń podatkowych. W opcji hot line zapewniamy Państwu odpowiedź na zadane pytanie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od przyjęcia zlecenia.

Stała obsługa podatkowa to usługa dedykowana bardziej złożonym problemom podatkowym, która zapewnia możliwość bieżącego kontaktu w wybranej przez Państwa formie (osobiście w jednym z naszych oddziałów, pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie) z naszymi ekspertami, którzy zbadają problem i przyjmą od Państwa zlecenie. W ramach łączącej nas z Klientem umowy polegającej na stałej obsłudze podatkowej, ma on do dyspozycji zespół imiennie wskazanych specjalistów, z których każdy posiada bogate doświadczenie zawodowe. W ramach stałej obsługi oferujemy:

 • udzielanie porad i konsultacji podatkowych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie eksperckich opinii prawno-podatkowych, w szczególności w zakresie:
  • wyboru najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w Niemczech i Polsce,
  • założenia spółki lub zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce lub w Niemczech,
  • skutków podejmowanych czynności restrukturyzacyjnych,
  • przepisów regulujących postępowanie podatkowe, skarbowe oraz kontrole podatkowe,
  • zasad międzynarodowego prawa podatkowego – w szczególności w zakresie prowadzenia działalności poprzez zakład podatkowy,
  • odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządów,
  • odpowiedzialności karno-skarbowej za czynności gospodarcze podejmowane w Polsce i w Niemczech,
  • kwestii prawa pracy, w tym w szczególności zasad i obowiązków towarzyszących oddelegowaniu pracowników do pracy w Niemczech,
 • opiniowanie i przygotowanie umów, statutów, regulaminów, kontraktów oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie pism procesowych, sądowych i innych,
 • uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach i mediacjach,
 • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów podatkowych:
  • wsparcie przy opracowaniu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  • prawidłowe sformułowanie własnego stanowiska w sprawie oraz przygotowanie uzasadnienia,
 • przygotowanie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej.

Usługi doraźnej i bieżącej obsługi podatkowej świadczymy przede wszystkim w zakresie:

a) podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od wartości dodanej, w szczególności:

 • doradztwa podatkowego w celu prawidłowego rozliczenia w/w podatku,
 • konsultacji i wsparcia przy przy ubieganiu się o zwrot podatku VAT (również o zwrot podatku z zagranicy),
 • doradztwa podatkowego w celu poprawnego prowadzenia ewidencji VAT,
 • wsparcia przy składaniu deklaracji VAT, VAT-UE (w Polsce i w Niemczech),
 • konsultacji w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i zagranicznych,
 • wsparcia przy procedurze rejestracji podmiotu do celów VAT w Niemczech (również w przypadku świadczenia sprzedaży wysyłkowej),
 • doradztwa w zakresie prowadzenia rejestrów transakcji z kontrahentami zagranicznymi;

b) podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), w szczególności:

 • rozliczania dochodów z udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
 • rozliczania wszelkich innych dochodów i majątku, które podlegają opodatkowaniu,
 • wsparcia w postępowaniu podatkowym w zakresie domiarów, czyli opodatkowania dochodów nieujawnionych (nieobjętych zeznaniami ani deklaracjami),
 • doradztwa w zakresie polityki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wsparcia w zakresie naliczania i poboru podatku u źródła (WHT) oraz tworzenia procedur ułatwiających rozliczenie w/w podatku (np. wnioskowanie o certyfikat rezydencji),
 • sporządzania zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalania konsekwencji podatkowych zdarzeń gospodarczych na gruncie PIT,
 • doradztwa podatkowego dotyczącego możliwości i sposobu wykorzystania dostępnych ulg i zwolnień podatkowych,
 • doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania PIT świadczeń pozapłacowych (wynagradzanie pracowników, kadry menadżerskiej, członków zarządów),
 • sporządzania rozliczeń dochodów uzyskanych w oparciu o umowy o dzieło i umowy zlecenia, dochodów z pracy za granicą (unikanie podwójnego opodatkowania), rozliczania dochodów małoletnich dzieci,
 • rozliczania dochodów uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy,
 • rozliczania dochodów z wygranych w grach losowych w kraju i za granicą;

c) podatku od nieruchomości, w szczególności:

 • kwalifikacji elementów instalacji dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • ustalenia stanu własnościowego,
 • ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 • oceny ryzyka dotyczącego sprzedawcy,
 • analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
 • opracowania umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
 • regulowania stanu prawnego nieruchomości,
 • spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości;

d) podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pozostałych podatków i należności publicznoprawnych, w szczególności:

 • pomocy w rozliczaniu podatku od spadków i darowizn,
 • rozliczeń celnych,
 • podatków lokalnych (np. podatku od psów, opłaty targowej),
 • doradztwa w zakresie zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • analizy w zakresie podatku akcyzowego,
 • weryfikacji poprawności rozliczeń ZUS.

Ponadto świadczymy usługi przygotowania niezbędnych dokumentów i przeprowadzamy procedury konieczne do utworzenia i funkcjonowania spółek osobowych, spółek kapitałowych, ich oddziałów i przedstawicielstw, a także stowarzyszeń. Na życzenie Klientów nasi prawnicy oraz doradcy podatkowi uczestniczą w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy), posiedzeniach rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzamy również wszelkie procedury związane z nabywaniem udziałów i akcji w istniejących podmiotach gospodarczych.