Doradztwo podatkowe

Nasi doradcy podat­kowi poma­gają Klien­tom w oce­nie skut­ków podat­ko­wych podej­mo­wa­nych przez nich decy­zji gospo­dar­czych oraz we wdro­że­niu naj­bar­dziej efek­tyw­nych podat­kowo stra­te­gii i opty­ma­li­za­cji.

Zaj­mu­jemy się m.in. doradz­twem w zakre­sie podat­ków docho­do­wych oraz pośred­nich, podat­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, cen trans­fe­ro­wych, kwe­stii cel­nych, fuzji i prze­jęć, postę­po­wań podat­ko­wych i sądo­wych, kwe­stii karno-skar­bo­wych oraz ban­kowo-finan­so­wych regu­la­cji podat­ko­wych. Kom­plek­sowe podej­ście do pro­ble­mów naszych Klien­tów, łączące ana­lizę prawną i podat­kową oraz uwzględ­nia­jące kon­tekst bizne­sowy trans­ak­cji, to cecha, która wyróż­nia naszą kan­ce­la­rię na rynku.

Dążymy do wypra­co­wa­nia bez­piecz­nych – a jed­no­cze­śnie ela­stycz­nych i w naj­szer­szym zakre­sie uwzględ­nia­ją­cych indy­wi­du­alną sytu­ację Klienta – roz­wią­zań, posił­ku­jąc się wypra­co­wa­nymi w naszej dotych­cza­so­wej prak­tyce i spraw­dzo­nymi mode­lami podat­ko­wymi lub poszu­ku­jąc nowych, inte­re­su­ją­cych roz­wią­zań.

Wdra­żamy kom­plek­sowe roz­wią­za­nia prawno-podat­kowe, poma­gając zre­du­ko­wać obcią­że­nie finan­sowe przed­się­bior­ców oraz zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko podat­kowe, przy jed­no­cze­snym uspraw­nie­niu pro­ce­sów zarzą­dza­nia w fir­mie.

Świad­czymy usługi doraź­nego doradz­twa praw­nego w for­mie hot-line, jak rów­nież sta­łej (bie­żą­cej) obsługi podat­kowej. Pro­wa­dzimy szko­le­nia podat­kowe dla pra­cow­ni­ków naszych Klien­tów. Na życze­nie naszych Klien­tów prze­pro­wa­dzamy audyty podat­kowe (ana­liza oraz ocena pra­wi­dło­wo­ści nali­cza­nia zobo­wią­zań podat­ko­wych) oraz bada­nia due dil­li­gence.

W ramach usług doradz­twa podat­kowego zapew­niamy Pań­stwu mię­dzy innymi:

  • bie­żące doradz­two podat­kowe, w tym przy­go­to­wa­nie eks­per­tyz i opi­nii pisem­nych oraz udzie­la­nie porad i kon­sul­ta­cji ust­nych,
  • ana­lizę pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej pod kątem obcią­żeń podat­ko­wych i opra­co­wa­nie modeli opty­ma­li­za­cji podat­kowej,
  • doradz­two w zakre­sie mię­dzynarodowego pla­no­wa­nia podat­kowego oraz ana­lizę trans­ak­cji pomię­dzy podmio­tami powią­za­nymi w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji cen trans­fe­ro­wych wraz z przy­go­to­wa­niem wyma­ga­nej doku­men­ta­cji,
  • prze­pro­wa­dze­nie audy­tów podat­ko­wych i due dil­li­gence, iden­ty­fi­ku­ją­cych obszary poten­cjal­nych ryzyk i oszczęd­no­ści podat­ko­wych oraz zapew­nia­ją­cych pra­wi­dło­wość roz­li­czeń podat­ko­wych,
  • doradz­two podat­kowe i opty­ma­li­za­cje podat­kowe trans­ak­cji fuzji, prze­jęć, restruk­tu­ry­za­cji i prze­kształ­ceń przed­się­biorstw,
  • repre­zen­ta­cję przed orga­nami admi­ni­stra­cji skar­bo­wej i podat­kowej w trak­cie postę­po­wa­nia podat­kowego i kon­troli skar­bo­wej,
  • zastęp­stwo przed woje­wódz­kimi sądami admi­ni­stra­cyj­nymi oraz Naczel­nym Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym w spra­wach z zakresu obo­wiąz­ków podat­ko­wych i cel­nych, a także egze­ku­cji admi­ni­stra­cyj­nej,
  • doradz­two w zakre­sie podat­ko­wych aspek­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w Spe­cjal­nych Stre­fach Eko­no­micz­nych oraz wnio­sko­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia innych form pomocy publicz­nej.

Dodat­kowo poszu­ku­jemy naj­bar­dziej opty­mal­nych roz­wią­zań dla obco­kra­jow­ców pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu wg miej­sca rezy­den­cji podat­kowej, pra­cow­ni­ków odde­le­go­wa­nych do pracy za gra­nicę, człon­ków zarzą­dów, rad nad­zor­czych, osób uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw autor­skich, paten­tów lub pro­jek­tów wyna­laz­czych, a także wspól­ni­ków spółek oso­bo­wych, kapi­ta­ło­wych oraz osób pro­wa­dzą­cych jed­no­oso­bową dzia­łal­ność gospo­dar­czą.

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­nion naszych Klien­tów, ofe­ru­jemy Pań­stwu rów­nież usługi tzw. wir­tu­al­nego biura – które sta­nowi alter­na­tywę dla koniecz­no­ści pono­sze­nia kosz­tów wynajmu dro­giego biura (np. za gra­nicą). Wir­tu­alne biuro to dosko­nałe roz­wią­za­nie dla przed­się­bior­ców, któ­rzy dbają o pro­fe­sjo­nalny wize­ru­nek oraz kładą nacisk na poziom pono­szo­nych kosz­tów. To rów­nież ide­alna pro­po­zy­cja dla mobil­nych przed­się­bior­ców, któ­rzy poszu­kują nie­du­żej, repre­zen­ta­cyj­nej powierzchni biu­ro­wej.