Ceny transferowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Nasi specjaliści, opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas wieloletniej współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, pomagają Klientom w ograniczeniu ryzyka podatkowego związanego z prawidłowym ustaleniem wysokości wynagrodzenia transakcyjnego oraz przygotowaniem dokumentacji cen transefrowych. Nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez meandry międzynarodowego prawa podatkowego, wdrażając rozwiązania i plany optymalizacyjne tworzone na gruncie polskich, niemieckich i międzynarodowych przepisów.

Od kilku lat transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi (zarówno osobowo jak i kapitałowo) stanowią przedmiot szczególnej uwagi organów podatkowych. Z naszego doświadczenia wynika, że przygotowanie przez podatników dokumentacji cen transefrowych, zawierającej poprawnie skonstruowaną argumentację o wyborze metodologii ustalania wynagrodzenia, stanowi skuteczną broń w walce z organami podatkowymi.

Zdobywane przez lata współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi doświadczenie, pozwala na zaoferowanie naszym Klientom indywidualnej a zarazem kompleksowej obsługi transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, która prowadzi do ograniczenia ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe stosowanej metody ustalania cen transefrowych.

W ramach usług z zakresu cen transferowych oferujemy Państwu przede wszystkim:

 • analizę transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz identyfikację transakcji podlegających szczególnym przepisom o cenach transferowych,
 • określenie ryzyk podatkowych związanych ze sposobem ustalania wynagrodzenia transakcyjnego,
 • sporządzenie dokumentacji cen transferowych poprawnej pod względem polskich oraz zagranicznych przepisów podatkowych, jak również weryfikacja posiadanej przez przedsiębiorcę dokumentacji cen transferowych,
 • opracowanie polityki cen transferowych, wskazującej optymalną dla poszczególnych transakcji metodę ustalania wynagrodzenia wraz z jej prawidłowym uzasadnieniem,
 • przygotowanie na wniosek Klienta umów ramowych określających zasady współpracy w zakresie cen transefrowych pomiędzy podmiotami w krajowej lub międzynarodowej grupie kapitałowej,
 • sporządzenie wniosku oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu mającym na celu zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z organami podatkowymi w zakresie cen transferowych.

Odpowiednie zastosowanie przez naszych specjalistów przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwala na stworzenie dla Państwa indywidualnego planu optymalizacyjnego, generującego realne oszczędności podatkowe. Proponowane przez nas rozwiązania prowadzą do zgodnego z obowiązującymi przepisami uniknięcia podwójnego opodatkowania, wymiernego zredukowania obciążeń podatkowych oraz realnego zminimalizowania ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności międzynarodowej, przy jednoczesnym zachowaniu największych możliwych korzyści dla przedsiębiorców i udziałowców.

W ramach doradztwa w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oferujemy Państwu analizę m.in.:

 • podatkowych oraz finansowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obcym państwie poprzez oddział (zakład) bądź spółkę zależną,
 • opodatkowania wynagrodzeń pracowników, dyrektorów oraz menedżerów, a także członków zarządów i rad nadzorczych, również w kontekście zmiany rezydencji podatkowej,
 • prawidłowości prowadzonych rozliczeń pomiędzy oddziałem (zakładem) a centralą przedsiębiorstwa oraz opracowanie systemu raportowania międzynarodowego,
 • opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych oraz pozostałych kwestii związanych z tzw. podatkiem u źródła w świetle polskich (oraz obowiązujących w UE i państwach trzecich) przepisów podatkowych oraz umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
 • skutków podatkowych umów leasingu, toolingu, umów o świadczenie usług, w tym usług dotyczących wartości niematerialnych i prawnych,
 • restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych,
 • podatkowych skutków oraz przygotowanie optymalizacji krajowych i międzynarodowych skutków podatkowych różnych form zbycia składników majątku podatnika – np. udziałów, akcji, nieruchomości czy zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Z uwagi na polsko-niemiecki profil naszej kancelarii, z powodzeniem udzielamy merytorycznego wsparcia polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą lub planują prowadzić swoje firmy w Niemczech. Z sukcesami wspomagamy również polskich przedsiębiorców w ekspansji ich działalności do innych krajów. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z rejestracją spółki w wybranych krajach Unii Europejskiej lub krajach stosujących liberalne zasady opodatkowania. Zapewniamy obsługę księgową i audytorską powstałych podmiotów. Z drugiej strony inwestorom zagranicznym oferujemy tworzenie w Polsce optymalnych dla nich struktur działalności, generujących oszczędności podatkowe.

Z uwagi na międzynarodowy profil naszej Kancelarii oferujemy Państwu również możliwość kontaktu z najlepszymi zagranicznymi specjalistami z zakresu bankowości prywatnej (private banking) oraz zarządzania aktywami (asset management).