Audyty podatkowe i due dilligence

W ramach usługi przeprowadzenia audytów podatkowych optymalizacyjnych lub due dilligence, zespół naszych doradców podatkowych i specjalistów do spraw podatkowych dokonuje szczegółowej analizy i kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych Klientów, ale również – na bazie przygotowanego raportu – wskazuje gotowe rozwiązania optymalizacyjne lub w zakresie prawidłowej korekty rozliczeń podatkowych i działań mających na celu odzyskanie nadpłaconych należności podatkowych.

Nasza kancelaria świadczy zarówno kompleksowe usługi w zakresie audytów podatkowych (weryfikacyjnych oraz optymalizacyjnych), jak również badanie rozliczeń podatkowych w zakresie wybranych (jednego bądź kilku) należności publicznoprawnych – m.in. podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym również w zakresie funkcji płatnika PIT), ubezpieczeń społecznych (ZUS), podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od nieruchomości.

W zakres analizy wchodzi:

 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń (w tym przede wszystkim analiza ksiąg rachunkowych) oraz obowiązków sprawozdawczych,
 • analiza procedur stosowanych w podmiocie na potrzeby prowadzonych rozliczeń podatkowych,
 • analiza procedur związanych z cenami transferowymi, podatkiem u źródła oraz dokumentowaniem usług niematerialnych,
 • identyfikacja konkretnych ryzyk podatkowych,
 • weryfikacja zgodności stosowanych procedur wewnętrznych (uchwał, aktów, regulaminów) z przepisami prawa pracy oraz prawa podatkowego,
 • wskazanie konkretnych działań naprawczych lub mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych.

Ponadto świadczymy usługi audytów prawno-podatkowych o charakterze due dilligence, których celem jest ograniczenie ryzyka inwestora przy planowanej transakcji: połączenia z inną spółką, nabycia udziałów lub akcji spółek, nabycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanej części lub nieruchomości.

W zakres analizy due dilligence wchodzi:

 • analiza statutów, regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń organów spółek, sprawozdań z działalności spółek i sprawozdań finansowych (w tym zakresie współpracujemy na bieżąco również z biegłymi rewidentami),
 • weryfikacja poprawności zawartych umów, w tym zwłaszcza w zakresie ewentualnego ryzyka wystąpienia sporów,
 • analiza stanu prawnego składników majątku – zarówno środków trwałych (w tym nieruchomości), wartości niematerialnych i prawnych (np. znaki towarowe) jak i wyposażenia,
 • weryfikacja stanu finansowego podmiotu w zakresie wierzytelności i zobowiązań, a także stanu prowadzonych postępowań sądowych i egzekucji,
 • analiza zgodności przyjętych zasach rozliczania zobowiązań podatkowych i procedur prawnych (compliance).

Audyt podatkowy oraz due dilligence przeprowadzany jest przez naszych specjalistów w oparciu o dokumenty źródłowe (faktury, rejestry VAT, deklaracje, zapisy w księgach rachunkowych), jak i umowy, dokumenty rejestrowe, itp.

Zakres, metodologia działania oraz sposób i termin przeprowadzenia audytu jest każdorazowo precyzyjnie ustalany z Klientem przed rozpoczęciem audytu, aby został on przeprowadzony w jak najmniej uciążliwy dla Klienta i jego pracowników sposób.