Zmiany w kodeksie pracy od lutego 2016 r.

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a już niedługo zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa pracy. W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, dlatego warto już teraz zapoznać się z ich treścią.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

1. Ograniczenie co do zawierania umów o pracę na czas określony

Nowelizacja ogranicza możliwość zawierania umów o pracę na czas określony do łącznego okresu 33 miesięcy lub łącznej ilości 3 umów. Dotychczas obowiązywało jedynie ograniczenie ilościowe do dwóch umów na czas określony (trzecia musiała już być umową na czas nieokreślony), przy czym jeśli między umowiami była co najmniej miesięczna przerwa, kolejne umowy liczyło się od nowa, a umowy mogły być zawierane na dwa, trzy, a nawet pięć lat.

Nowe przepisy wyłączają takie możliwości. Od 22 lutego tego roku będą funkcjonowały dwa limity: czasowy oraz ilościowy. Pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas określony, które łącznie nie będą mogły trwać dłużej niż 33 miesiące. Przerwa między umowami nie będzie miała znaczenia. Jedyne, na co trzeba będzie zwracać uwagę, to łączny okres obowiązywania umów oraz ich liczbę. Warto także zwrócić uwagę, że skrócenie czasu trwania umów o pracę na czas określony następuje z jednoczesnym zwiększeniem dopuszczalnej ich ilości, bowiem dopiero czwarta umowa będzie musiała być umową na czas nieokreślony, a nie jak dotychczas już trzecia.

Należy również pamiętać, że oba powyższe limity funkcjonują niezależnie od siebie, to znaczy, że przekroczenie któregokolwiek z nich będzie skutkowało obowiązkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Równolegle ustawodawca przewidział wyjątki od powyższej reguły. Nie będzie ona obowiązywać w przypadku:a.

 • umów zawartych w celu zastępstwa innego pracownika,
 • prac sezonowych i dorywczych,
 • pracy na czas kadencji,
 • pracy w placówkach zagranicznych,
 • zaistnienia obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

2. Wprowadzenie możliwości wypowiedzenia każdego rodzaju umowy o pracę oraz zmiana okresów wypowiedzenia

Aktualnie umowę o pracę na czas określony można wypowiedzieć tylko, gdy jest ona zawarta na dłużej niż 6 miesięcy i gdy strony przewidziały taką możliwość w treści umowy. Wówczas okres wypowiedzenia wynosiłby 2 tygodnie, bez względu na okres trwania takiej umowy.

W tej kwestii zajdą następujące zmiany. Każda umowa o pracę na czas określony będzie mogła zostać wypowiedziana, bez względu na czas jej obowiązywania oraz zawarcie takiego postanowienia w jej treści. Ponadto zmienią się okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i będą wynosiły tyle samo, co okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas nieokreślony. Będą zależne od długości stażu zatrudnienia u danego pracodawcy, będą więc wynosiły:

 • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy,
 • Miesiąc – przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata.

3. Ograniczenie katalogu umów o pracę

Nastąpi również zmiana w zakresie rodzaju umów o pracę. Zostanie z niego usunięta umowa na czas wykonywania określonej pracy. Po zmianach katalog umów o pracę będzie wyglądał następująco:

 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony.

4. Wprowadzenie szczegółowych regulacji dotyczących umowy o pracę na okres próbny

Nowe przepisy definiują pojęcie umowy o pracę na okres próbny i określają jej cel. Celem tym ma być „sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy”. Ponadto przepisy określają, kiedy będzie dopuszczalne ponowne zawarcie takiej umowy. Ponownie zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem pracodawca może:

 • gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
 • jeżeli upłynęły co najmniej 3 lata od zakończenia poprzedniego stosunku pracy w przypadku zatrudnienia w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (jednak dopuszczalne jest tylko jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny).

Powyższe zamiany mają doniosłe znaczenie zarówno dla zawierania przyszłych umów, jak i dla obowiązywania już zawartych. Jeśli mają Państwo wątpliwości, jaką umowę powinni Państwo zawrzeć z pracownikiem lub mają inne pytania związane z nowelizacją kodeksu pracy, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór merytoryczny:
Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380