Wytyczne dla organów podatkowych na 2016 r.

Jak wynika z opublikowanego dnia 16 października 2015 r. Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., przygotowego przez resort finansów, na celowniku organów podatkowych znajdzie się kilkanaście branż.

Krajowy Plan Działań Adminitracji Podatkowej na 2016 r. zawiera przede wszystkim syntetyczny opis zagrożeń i ryzyk, które mogą mieć najistotniejszy wpływ na budżet państwa. W 2016 r. władze skarbowe będą kontrolowały przede wszystkim te branże, w których w okresie 1.07.2014-30.06.2015 stwierdzono najwięcej nieprawidłowości podatkowych, a kwoty uszczupleń finansów publicznych były najwyższe.

Jak napisano w Planie „Opublikowanie dokumentu ma na celu umożliwienie środowisku gospodarczemu aktywnego włączenia się w proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym poprzez zwrócenie uwagi na zachowania podatników niezgodne z prawem, w szczególności niezidentyfikowane dotychczas przez organy podatkowe, i co za tym idzie, eliminowanie z przestrzeni gospodarczej nieuczciwej konkurencji.”.

Branże, które będą podlegały szczególnej obserwacji ze strony urzędów kontroli skarbowej, podzielono ze względu na właściwość urzędów, którym ww. branże mają podlegać. Określono tym samym podobszary ryzyk odrębnie dla każdej kategorii urzędów skarbowych:

 • urzędu strategicznego,
 • urzędów wyspecjalizowanych,
 • urzędów pozostałych.

Strategiczny urząd skarbowy

Na tzw. strategiczny urząd skarbowy ma zostać przemianowany od 1 stycznia 2016 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Urząd ten będzie tym samym właściwy do obsługi największych podmiotów gospodarczych działających w Polsce, które z uwagi na wartość płaconych podatków uznane zostały za strategiczne z punktu widzenia budżetu państwa.

Urząd ten będzie obsługiwał m.in. podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe, banki (z wyłączeniem banków spółdzielczych), zakłady ubezpieczeń, firmy z rynku finansowego, towarzystwa emerytalne; osoby fizyczne oraz firmy o obrotach przekraczających 50 mln euro.

Zgodnie z założeniami Planu branżami, które trafią pod lupę strategicznego urzędu skarbowego są branże (zgodnie z poniższą hierarchią):

 1. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
 2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane.
 3. Handel elektroniką.
 4. Handel hurtowy pozostały.
 5. Paliwa.
 6. Motoryzacja.
 7. Transport i logistyka.

Wyspecjalizowane urzędu skarbowe

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą właściwe dla banków spółdzielczych, oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych, osób fizycznych i firm o obrotach powyżej 3 mln euro.

Zgodnie z założeniami Planu, branżami, które trafią pod lupę wyspecjalizowanych urzędów skarbowych są branże (zgodnie z poniższą hierarchią):

 1. Doradztwo i inne usługi niematerialne.
 2. Handel hurtowy pozostały.
 3. Nieruchomości.
 4. Działalność agentów sprzedaży.
 5. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane.
 6. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
 7. Handel elektroniką.
 8. E-handel i usługi informatyczne.
 9. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi.
 10. Motoryzacja.
 11. Handel artykułami spożywczymi i tytoniem.
 12. Paliwa.

Pozostałe urzędy skarbowe

Branże, które szczególnie narażone są w 2016 r. na kontrole ze strony pozostałych urzędów skarbowych to (zgodnie z poniższą hierarchią):

 1. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane.
 2. Nieruchomości.
 3. Doradztwo i inne usługi niematerialne.
 4. Opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne).
 5. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
 6. Transport i logistyka.
 7. Motoryzacja.
 8. Handel hurtowy pozostały.
 9. E-handel i usługi informatyczne.
 10. Handel artykułami spożywczymi i tytoniem.
 11. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi.

Szeroko komentowane w ostatnim okresie zjawisko unikania opodatkowania i wyprowadzania zysków za granicę przez międznarodowe korporacje, przez które szacuje się, że polski budżet w samym tylko 2014 r. stracił równowartość ponad 10 mld euro, powstała Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020. Zgodnie z założeniami Strategii, misją administracji podatkowej ma być hasło: „Pomagamy płacić podatki dla dobra wspólnego”. Wśród celów Strategii znalazło się zapewnienie dochodów z danin publicznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich poboru, zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych w warunkach wzajemnego zaufania, rozwój profesjonalnej kadry, koncentracja zasobów i wzmocnienie zarządzania na poziomie centralnym.

Zmiany w strukturach fiskusa przewiduje, oprócz Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej 2016-2020, również sama ustawa o administracji podatkowej. Jedną z najciekawszych propozycji jest niewątpliwie utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego, który miałby pomagać osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg.

Na gruncie ww. ustawy, od września 2015 r. funkcjonują centra obsługi podatnika, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy administracji podatkowej przyjmować mają podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą.

Utworzono również Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma zapewnić dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej.

Ponadto ze struktur administracji ma zostać wyodrębnione Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Według resortu finansów, uzasadnieniem dla powołania BKIP jest duże zainteresowanie obywateli biurami informacji, które teraz mają się wyspecjalizować w konkretnych dziedzinach prawa podatkowego.

Należy pamiętać, że choć wytyczne Krajowego Planu Działań Administracji na 2016 r., wskazują branże, które powinny podlegać szczególnemu nadzorowi ze strony organów, każdy inny podatnik również może zostać skontrolowany. Dlatego pod koniec każdego roku podatkowego rekomendujemy rozważyć zweryfikowanie swoich rozliczeń księgowych i finansowych pod kątem wyeliminowania jakiegokolwiek ryzyka. Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą audyty podatkowego za rok 2015 – uprzejmie prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380