Propozycje PIS zmian w ustawie o VAT – termin zwrotu podatku naliczonego

W niedługim czasie po wygraniu wyborów parlamentarnych, PIS, na swojej stronie internetowej, przedstawił projekt ustawy o VAT. Przygotowany przez PiS dokument liczy 441 artykułów, a uzasadnienie do niego ma ponad 180 stron.

W zupełnie nowej ustawie o VAT nie ma, co prawda, mowy o zmianach w wysokości stawek, ale jest mowa o wielu innych – bardzo ważnych, z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy – zmianach, tym bardziej, że nowa ustawa może wejść w życie już w 2016 r.

1. Zmiany w terminach zwrotu VAT – jak jest teraz

Obecnie obowiązująca ustawa o VAT przewiduje trzy różne terminy dokonania zwrotu wykazanej w deklaracji nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:

  • termin podstawowy – 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Przy określaniu tego terminu nie ma znaczenia ani rodzaj dokonywanych zakupów, ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). W tym jednak przypadku warunkiem otrzymania zwrotu w terminie 60 dni jest złożenie umotywowanego wniosku. W przypadku wątpliwości co do zasadności zwrotu, organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu (art. 87 ust. 2 obowiązującej ustawy o VAT),
  • termin przedłużony – 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jeśli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy, to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku do 180 dni (art. 87 ust. 5a obowiązującej ustawy o VAT),
  • termin skrócony – 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot w tym terminie pod warunkiem, że wszystkie faktury wykazane w deklaracji są opłacone. Konieczne jest również załączenie do deklaracji wniosku z uzasadnieniem skróconego terminu zwrotu VAT. Złożenie wniosku o przyspieszony zwrot podatku w terminie późniejszym niż termin złożenia deklaracji może stanowić dla organów podatkowych podstawę do odmowy dokonania zwrotu w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 obowiązującej ustawy o VAT).

2. Zmiany w terminach zwrotu VAT – jak może być

Zgodnie z art. 294 projektu ustawy o VAT z dnia 15 września 2015 r. przygotowanego przez PIS, zasady i tryb zwrotów VAT mają się różnić w zależności od kwoty zwrotu. Jeżeli kwota zwrotu:
a) nie będzie przekraczała 100.000 zł – zwrot nastąpi bezwarunkowo w terminie 40 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej (art. 294 ust. 1 projektu ustawy),
b) będzie mieściła się w przedziale 100.000 zł – 1.000.000 zł – zwrot nastąpi w terminie 50 dni od dnia złożenia deklaracji pod warunkiem dołączenia do niej przez podatnika wykazu kontrahentów, z którymi przeprowadził transakcje określone na co najmniej 80 proc. podatku naliczonego (art. 294 ust. 2 projektu ustawy),
c) przekroczy 1.000.000 zł – zwrot nastąpi w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej przez podatnika, pod warunkiem, że przedstawi on:

  • wykaz kontrahentów, z którymi przeprowadził transakcje na co najmniej 90 proc. podatku naliczonego oraz
  • kopię ewidencji zakupów (art. 294 ust. 3 projektu ustawy).

Ponadto, zgodnie z ust. 4 komentowanego przepisu, podatnicy wnioskujący o zwrot podatku VAT wynoszącego ponad 100.000 zł będą zobowiązani dołączyć do deklaracji podatkowej wykaz kontrahentów powiązanych z nimi osobowo i kapitałowo.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380