Podatki 2016 – przekrój zmian

Końcówka roku to czas zmian, zamykaniu budżetów, rozliczeń i planów na kolejne lata. Rok 2016 będzie o tyle szczególny pod względem reform, iż partia rządąca planuje zealizować swój program wyborczy i naprawić uchybienia poprzenich rządów. W poniższej analizie przedstawiamy Państwu skrótowy przegląd proponowanych zmian, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

1. Kwota wolna od podatku

1 grudnia 2015 r. do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o PIT, w którym zaproponowano podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania z 3.091 zł do 8.002 zł. Kwota ta stanie się więc większa od kwoty rocznego minimum egzystencji (ok. 6.500 zł w skali roku). W efekcie kwota zmniejszająca zaliczki na podatek dochodowy również będzie wyższa – wzrośnie z 46,33 zł do 120 zł. Jako że nowelizacja ma wejść w życie już 1 stycznia 2016 r., podwyższona kwota wolna dotyczyć będzie dochodów uzyskanych od początku przyszłego roku.

2. Rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT

Niejednolita linia orzecznicza oraz rozbieżne stanowiska organów podatkowych w sprawie właściwego momentu ujęcia faktur korygujących doprowadziły w końcu do doprecyzowania przepisów. Na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015 poz. 1595), od 1 stycznia 2016 r. moment ujęcia faktury korygującej zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura, a mianowicie:

  • jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu, to wówczas korekta powinna zostać przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego z faktury pierwotnej,
  • jeżeli faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej (obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrotu towaru), fakturę korygujcą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

3. Nowe wzory formularzy NIP

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 23 listopada 2015 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, z początkiem 2016 r. zmianie ulegną wzory formularzy zgłoszeń związanych z ewidecnją i identyfikacją podatników i płatników podatek oraz składek społecznych (NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3). Zmiany obejmą m.in. zakres zgłaszanych danych – dodane zostaną pola, gdzie wskazywana ma być przewidywana liczba zatrudnionych. Z dotychczasowego formularza ZAP-3 będzie można korzystać nie później niż do 30 kwietnia 2016 r.

4. Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od stycznia 2016 roku, na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066), lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia papierowe będą mogły być stosowane do końca 2017 r. Niemniej jednak pracodawca, który jest zobowiązany do przekazywania elektronicznie dokumentów ubezpieczeniowych (tzn. ten, który przekazuje takie dokumenty za minimum 5 osób) ma obowiązek założenia profilu na portalu ZUS PUE do 31 grudnia 2015 r. Pozostali płatnicy składek mogą taki profil utworzyć dobrowolnie. Jeśli go jednak nie utworzą zobowiązani są do końca 2015 roku poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania wydruku zwolnienia w sytuacji, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej.

Więcej przeczytają Państwo pod linkiem: http://gia-polska.pl/aktualnosci/do-31-grudnia-2015-r-pracodawcy-maja-czas-na-zalozenie-swojego-profilu-w-pue-zus/

5. Nowe stawki podatków lokalnych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735) maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych będą od 1 stycznia 2016 r. niższe o 1,2 proc. w porównaniu z rokiem obecnym.

Więcej przeczytają Państwo pod linkiem: http://gia-polska.pl/aktualnosci/maksymalne-stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych-w-2016-r/

6. Nowe zwolnienia podatkowe dla innowacyjności

Na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767), aport wnoszony do spółek kapitałowych w 2016 i 2017 r. w postaci tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej (z wyłączeniem jednak aportu praw do programów komputerowych) będzie zwolniony z podatku. W tych przypadkach nie będą ustalane przychody oraz koszty od tego rodzaju aportu. Nowe rozwiązanie dotyczyć ma jedynie sytuacji, kiedy podmiotem wnoszącym aport jest twórca rozwiązania (osoba fizyczna), uczelnia, instytut naukowy PAN czy też instytut badawczy.

7. Zmiany w PCC

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie również ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045), która przewiduje m.in. następujące zmiany w opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilniprawnych:

  1. umowy pożyczki odnawialnej (rewolwingowej) – obowiązek podatkowy powstanie, nie jak dotychczas jedynie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, ale – z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy,
  2. podatek będzie wymagany również od częściowego zniesienia współwłasności i odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich właścicieli,
  3. PCC zapłacony od umowy spółki będzie podlegał zwrotowi, jeżeli spółka nie została zarejestrowana lub jeżeli wysokość kapitału zakładowego została przy rejestracji określona na kwotę niższą od kwoty zapisanej w umowie spółki,
  4. PCC będzie należny od umowy zamiany zawsze, gdy co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Polski lub gdy co najmniej jedno z praw rzeczowych jest wykonywane na terytorium Polski.

Powyższej zaprezentowane punkty przedstawiają jedynie niektóre zmiany w podatkach, które mają wejść w życie od stycznia 2016 r. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółową analizą zmian podatkowych w odniesieniu do prowadzonej przez Państwa firmy, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380