Podatek detaliczny: będą dwie stawki 0,8 % i 1,4 %

Podatek detaliczny (popularnie nazywany podatkiem od hipermarketów) będzie miał dwie stawki- 0,8 % i 1,4 % oraz kwotę wolną od podatku wynoszącą 17 milionów złotych. W poniedziałek 24 maja br. projekt ustawy został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaż detaliczną zdefiniowano jako „dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy”. Jednocześnie sprzedażą detaliczną nie będzie świadczenie usług, chyba że nabycie towaru następuje wraz ze świadczeniem usługi.

Kwotę wolną od podatku ustalono w projekcie jako 17 000 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy w danym miesiącu nie osiągną przychodu przekraczającego tę kwotę, nie będą podlegać obowiązkowi podatkowemu.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, natomiast „podstawą opodatkowania będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł i dotyczyć będzie przychodu osiągniętego od tej chwili”- czytamy w uzasadnieniu projektu.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono także, jak będzie liczona kwota przychodu: „Kwota przychodu będzie liczona narastająco w kolejnych dniach od rozpoczęcia sprzedaży podatnika w danym miesiącu do zakończenia sprzedaży w tym miesiącu. Co oznacza, że przychód, który zostanie osiągnięty przez podatnika do łącznej wysokości 17 mln zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu. W konsekwencji kwota wolna od podatku będzie wynosić 17 mln zł miesięcznie (204 mln zł rocznie). Z chwilą osiągnięcia tego przychodu wartość nadwyżki, liczona narastająco, ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu”.

Momentem powstania obowiązku podatkowego będzie osiągnięcie w danym miesiącu przychodu ponad kwotę 17 milionów zł i obowiązek będzie dotyczył przychodu osiągniętego od tego momentu powyżej tej kwoty.

Stawki podatku obowiązywać będą w wymiarze miesięcznym i będą wynosić:

  1. 0,8% od podstawy opodatkowania do kwoty 170 000 000 zł;
  2. 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł.

Warto również zwrócić uwagę na cel wprowadzenia tej nowej daniny publicznej w polskim systemie podatkowym. Według treści uzasadnienia „głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (mśp) w stosunku do dużych firm działających w branży handlowej”, a ponadto uzyskanie nowych źródel dochodów budżetowych na sfinansowanie programu „Rodzina 500+”.

Komisja Stała Rady Ministrów może zaproponować zmiany do projektu. Dopiero po zaopiniowaniu przez Komisję Prawniczą i Radę Ministrów projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu. Jeśli są Państwo zainteresowani przebiegiem prac legislacyjnych nad ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Prowadzą Państwo działalność i muszą rozliczać się z fiskusem? Nasi doświadczeni doradcy podatkowi chętnie pomogą Państwu w terminowym dopełnieniu wszystkich obowiązków podatkowych. Zachęcamy do kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy