NIEMCY – Zatrudnienie pracownika w Niemczech a dodatkowe koszty

Oczywiste jest, że koszty zatrudnienia pracownika to nie tylko jego wynagrodzenie. Na całkowite koszty zatrudnienia, oprócz podatków, składają się również inne ustawowe koszty poboczne (niem. Lohnnebenkosten), które uiszczane są wprawdzie przez pracodawcę, aczkolwiek ich część ponosi pracownik – i o tą kwotę zmniejsza się jego wynagrodzenie. Chodzi tutaj w szczególności o koszty ponoszone w związku ze stanem zdrowia pracownika a także nadchodzącą starością. Koszty te zależą od wysokości kwoty, którą zarobił pracownik, jeszcze przed odprowadzeniem należnego podatku.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótkie opracowanie dotyczące kosztów pracowniczych w Niemczech. Jeżeli, po przeczytaniu naszego artykułu, byliby Państwo zainteresowani omówieniem szczegółów – zapraszamy do kontaktu.

1. Koszty ustawowego ubezpieczenia chorobowego (niem. gesetzliche Krankenversicherung)

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla wszystkich przebywających w Niemczech osób, które nie są z niego zwolnione lub nie mają innego tytułu prawnego do ubezpieczenia. Świadczenia, którymi objęte jest to ubezpieczenie to przykładowo: zapobieganie chorobom, opieka w razie choroby oraz świadczenia dla kobiety w razie ciąży.

Liczba kas chorych w Niemczech stale rośnie, mają one jednak podobną wysokość składek i analogiczne świadczenia. Wybór kasy chorych zależy od osoby ubezpieczonej, niekiedy jednak zdarza się, iż pracodawca wybiera jedną kasę chorych dla wszystkich swoich pracowników. Wybór staje się szczególnie istotny, jeśli branża, w której specjalizuje się przedsiębiorstwo jest narażona na szczególne i szkodliwe warunki pracy. Dzieje się tak, ponieważ niektóre kasy chorych oferują w cenie lub za niewielką dopłatą dodatkowe świadczenia takie jak masaże czy tańsze leki.

Część, która obciąża pracownika wynosi 8,2% wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast część pracodawcy – 7,3 % wynagrodzenia brutto pracownika.

2. Koszty ustawowe ubezpieczenia emerytalno-rentowego (niem. gesetzliche Rentenversicherung)

Niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe ma na celu zabezpieczenie interesów osób, które z powodu wieku nie są już aktywne zawodowo. Wiek emerytalny w Niemczech dla osób urodzonych po roku 1964, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, wynosi 67 lat. Ubezpieczenie to ma ponadto za zadanie chronić interesy osób, które z uwagi na zły stan zdrowia nie są zdolne do pracy.

Należy wspomnieć, iż jeśli pracownik zarabia do 450,00 euro miesięcznie, składkę płaci wyłącznie pracodawca. Składka wynosi 15% wynagrodzenia brutto pracownika. Przy zarobkach pomiędzy 450.00 a 850 euro miesięcznie, składką obciążeni są zarówno pracownik jak i pracodawca, a jej wysokość ustalana jest za pomocą skomplikowanego wzoru i waha się pomiędzy 15 a 18,70% wynagrodzenia brutto pracownika. W przypadku, gdy pracownik zarabia więcej niż 850,00 euro, część obciążająca zarówno pracownika jak i pracodawcę wynosi po 9,35% ww. kwoty.

3. Koszty ubezpieczenia pielęgnacyjnego (niem. Pflegeversicherung)

Jest to ubezpieczenie zawierane w razie potrzeby opieki osoby ubezpieczonej w przyszłości. Obowiązek ubezpieczeniowy jest uregulowany ustawowo i obejmuje każdą osobę, która jest członkiem prywatnej lub publicznej kasy chorych. Przy osobach znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających stałej opieki, koszty pokrywane są przez kasę chorych wyłącznie do pewnego stopnia. Koszty te pokrywane są na wniosek ubezpieczonego, po ocenie okoliczności przez upoważnioną do tego osobę. Główną przesłanką do otrzymania wsparcia finansowego jest jednak fakt bycia potrzebującym przez osobę ubezpieczoną, który oznacza, iż z uwagi na fizyczne lub psychiczne upośledzenie powstaje trudność w wykonywaniu zwykłych czynności dnia codziennego przez okres min.6 miesięcy.

Pracodawca oraz pracownik powinni łącznie płacić składkę w wysokości 2,35% wynagrodzenia brutto pracownika, po połowie (po 1,75%). Pracownicy, którzy ukończyli 23 rok życia, a nie posiadają dzieci, płacą składkę 0,25% wynagrodzenia brutto wyższą (1,425%)

4. Koszty ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung)

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia ma na celu zapewnienie osobom bezrobotnym środków do życia podczas okresu poszukiwania przez nich kolejnej pracy. Krąg osób zobowiązanych do ubezpieczenia określony został w §25 oraz §26 niemieckiej trzeciej księgi ustawy socjalnej z dnia 24 marca 1997 roku (niem. 3. Buch des Sozialgesetzbuches,BGBl. I S. 594) oraz obejmuje między innymi kobiety otrzymujące zasiłek macierzyński lub osoby otrzymujące rentę z powodu zmniejszonej zdolności do pracy.

Część składki obciążająca zarówno pracodawcę jak i pracownika jest taka sama i wynosi po 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika.

Opracowała
Marta Wrzos-Domoradzka, LL.M.
Konsultant

Nadzór merytoryczny
Dariusz Kowalczyk, LL.M
Partner