NIEMCY – Usługi budowlane – kiedy podwykonawca dostanie wynagrodzenie?

Wielu polskich przedsiębiorców wykonuje usługi podwykonawstwa na terenie Niemiec. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy prawa niemieckiego. Jedną z najważniejszych kwestii jest zapłata wynagrodzenia. Istotną jest więc odpowiedź na pytanie: kiedy można oczekiwać jego wypłaty?

Roboty budowlane klasyfikowane są jako dzieło według kodeksu cywilnego (Burgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB), więc jeśli chodzi o zapłatę wynagrodzenia, należy spojrzeć właśnie na przepisy dotyczące zapłaty wynagrodzenia za dzieło. W § 641 ust. 1 zd. 1 BGB ustanowiono generalnie obowiązującą zasadę, iż wynagrodzenie należy się w momencie odbioru dzieła. Jednak w ust. 2 uregulowano sytuację szczególną, a mianowicie, w której dzieło jest wykonywane na rzecz osoby trzeciej. W takiej sytuacji przewidziane zostały trzy terminy, w których należy się wynagrodzenie.

Przepis § 641 ust. 2 zd. 1 BGB wskazuje, że wynagrodzenie za dzieło należne podwykonawcy jest wymagalne najpóźniej z chwilą, gdy generalny wykonawca otrzyma od swojego zleceniodawcy wynagrodzenie lub tylko odpowiednią jego część. Reguła ta obowiązuje również, gdy roboty budowlane podwykonawcy nie zostały jeszcze odebrane przez generalnego wykonawcę.

Jeśli generalny wykonawca otrzyma od inwestora tylko część wynagrodzenia głównego, podwykonawcy przysługuje roszczenie o wypłatę należnego mu wynagrodzenia również tyko w takim zakresie.

Podobnie będzie w sytuacji, gdy roboty zostaną odebrane przez zleceniodawcę lub inwestora lub gdy traktuje się je jako odebrane, lecz główny wykonawca nie dokona odbioru (§ 641 ust. 2 zd. 1 BGB). Również wówczas żądanie zapłaty przez wykonawcę od generalnego wykonawcy jest możliwe, a generalny wykonawca nie może powołać się na brakujący odbiór.

Nie zawsze jednak podwykonawca będzie posiadał wiedzę, czy i w jakiej wysokości inwestor zapłacił generalnemu wykonawcy lub czy inwestor odebrał prace. Ustawodawca przewidział taką ewentualność i w § 641 ust. 2 zd. 3 BGB postanowił, że jeśli tak się zdarzy, podwykonawcy przysługuje prawo do wyznaczenia terminu, w ciągu którego generalny wykonawca będzie musiał udzielić mu powyższych informacji. Wyznaczenie terminu powinno nastąpić na piśmie. Jeśli wyznaczony termin upłynie bezskutecznie, roszczenie podwykonawcy o zapłatę staje się wymagalne i może on go skutecznie dochodzić. I to niezależnie od tego, czy generalny wykonawca rzeczywiście otrzymał pieniądze od inwestora lub czy roboty zostały odebrane.

Opóźniona zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane jest niestety dość częstą sytuacją w branży budowlanej. Nasza Kancelaria chętnie pomoże Państwu odzyskać należności, zachęcamy do kontaktu.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór merytoryczny:
Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380