NIEMCY – Praca tymczasowa w Niemczech – podstawowe informacje

Niemcy są atrakcyjnym krajem nie tylko do prowadzenia tam działalności gospodarczej. Również coraz więcej osób wyjeżdża do naszych zachodnich sąsiadów w ramach stosunku pracy tymczasowej, najczęściej korzystając z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej.

Co należy wiedzieć przed podjęciem takiej pracy w Niemczech? Przygotowaliśmy dla Państwa cykl artykułów dotyczących tematyki delegacji pracowników, które poruszą kwestie istotne zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Jeśli mają Państwo pytania związane z tą materią, nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji.

W Niemczech delegowanie pracowników wymaga pozwolenia. Stanowi o tym art. 1 ustawy o delegowaniu pracowników (niem. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG). Zgodnie z nim z pracą tymczasową mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca jako wynajmujący (niem. Verleiher) deleguje pracownika (niem. Leiharbeitnehmer) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do świadczenia pracy na rzecz osoby trzeciej – najemcy (niem. Entleiher). Istotnym jest, iż to przekazanie nie jest trwałe, lecz przejściowe (niem. vorübergehend). Do powstania więc stosunku pracy tymczasowej niezbędne jest istnienie trzech podmiotów:
1. wynajmującego (np. agencja pracy tymczasowej),
2. pracownika delegowanego (pracownik tymczasowy),
3. najemcy (pracodawca przyjmujący pracownika).

Udostępnianie pracowników w ramach pracy tymczasowej jest dozwolone zasadniczo w każdej branży, z wyjątkiem branży budowlanej, co do której istnieją szczególne regulacje.

Jak zostało wspomniane wyżej, praca tymczasowa w Niemczech wymaga posiadania pozwolenia. Co do zasady delegowanie pracowników dokonywane przez pracodawcę w ramach swojej działalności gospodarczej będzie zawsze wymagało takiego pozwolenia. Nie wymaga go:
1. delegacja do zespołu pracowniczego utworzonego w celu stworzenia określonego dzieła,
2. delegacja w tym samym dziale przedsiębiorstwa dokonywana w celu uniknięcia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,
3. delegacja w ramach koncernu, o ile pracownik nie został zatrudniony w celu delegacji,
4. delegacje okazjonalne między pracodawcami, o ile pracownik nie został zatrudniony w celu delegacji.

Podmiotem właściwym do wydania pozwolenia są ponadregionalne zespoły działające przy Federalnych Agencjach Pracy (Bundesagentur für Arbeit) w Düsseldorfie, Kilonii i Norymberdze, każdy według swojej właściwości. Pracodawcy mający siedzibę w Polsce składają wniosek do agencji w Düsseldorfie (Agentur für Arbeit Düsseldorf, 40180 Düsseldorf).

Wniosek znajdą Państwo klikając w poniższy link:
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk1/~edisp/l6019022dstbai378403.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI378406.

Wydanie pozwolenia podlega opłacie, która wynosi:
• dla wydania lub przedłużenia pozwolenia na czas określony – 750 euro,
• dla wydania pozwolenia na czas nieokreślony – 2.000 euro.

Co do zasady pozwolenia są wydawane na czas określony, który wynosi 1 rok. Pozwolenie może być wydane na czas nieokreślony, gdy wynajmujący przez 3 następujące po sobie lata wykonywał działalność w sposób dozwolony. Pozwolenie może zostać na wniosek przedłużone. Wniosek można złożyć najwcześniej 3 miesiące przed upływem terminu, na jaki pozwolenie zostało udzielone. Pozwolenie przedłuża się o kolejny rok, o ile organ nie odmówił przedłużenia przed upływem roku. Pozwolenie wydane na czas nieokreślony wygasa, jeśli pracodawca nie korzystał z niego przez 3 lata.

Należy pamiętać, że przed wydaniem pozwolenia zabronione jest wykonywanie pracy tymczasowej!

Jeśli chodzi o warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, w tym warunki płacy, to warto podkreślić, że muszą być one takie same jak przysługują pracownikom zatrudnionym u pracodawcy przyjmującego. Jest to tzw. zasada równego traktowania (niem. Gleichstellungsgrundsatz). Jednocześnie wprowadzono możliwość odstąpienia od niej w układach zbiorowych pracy, o ile określone w ten sposób wynagrodzenie nie jest niższe niż najniższe wynagrodzenie określone na podstawie § 3a ust. 2 omawianej ustawy.

Ważne jest również, że przedsiębiorca delegujący musi posiadać odpowiednią wiedzę fachową do zatrudniania pracowników. Aby zagwarantować wypłatę wynagrodzenia, wprowadzono obowiązek wykazania wiarygodności i płynności finansowej w wysokości 2.000 euro na każdego pracownika tymczasowego, ale ogólnie co najmniej 10.000 euro.

Przygotowała
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór merytoryczny
Dariusz Kowalczyk
Partner