NIEMCY – Podatek od usług budowlanych (Steuerabzug bei Bauleistungen) – podstawowe informacje

Podatek od usług budowlanych (Steuerabzug bei Bauleistungen)

W celu ograniczenia nielegalnych prac w branży budowlanej ustawodawca niemiecki wprowadził w §§ 48 do 48d niemieckiego Prawa o Podatku Dochodowym (EStG) specjalną regulację, która ma ułatwić Państwu Niemieckiemu realizację roszczeń podatkowych.

Według tej regulacji Zleceniodawca prac budowlanych (odbiorca świadczonych usług) jest – w przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec – zobowiązany do zatrzymania „podatku od usług budowlanych” w wysokości 15 % wynagrodzenia, a następnie do jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia następnego miesiąca we właściwym dla Zleceniobiorcy (świadczącego usługę) Urzędzie Skarbowym. Wynagrodzenie za świadczone usługi obejmuje wartości sprzedaży netto i podatek od towarów i usług.

Odbiorcami świadczonych usług są w rozumieniu § 48 EStG przedsiębiorcy – również drobni przedsiębiorcy – według § 2 niemieckiej Ustawy o VAT oraz osoby prawne prawa publicznego. Usługi budowlane obejmują wszelkie usługi związane z tworzeniem, odnową, przekształcaniem i burzeniem budowli.

Obowiązek do zatrzymania, zameldowania i odprowadzenia „podatku od usług budowlanych” nie powstaje w przypadku, gdy Zleceniobiorca przedłoży swojemu Zleceniodawcy w dniu płatności ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zgodnie z § 48b EStG (Freistellungsbescheinigung). Obowiązek ten również nie powstaje, gdy przewidywane wynagrodzenie za świadczone usługi nie przekroczy w bieżącym roku następujących kwot (Bagatellregelung):

  1. 15 000 euro w przypadku Zleceniodawców świadczących wyłącznie usługi zwolnione z VAT na podstawie § 4 numer 12 zdanie 1 niemieckiej Ustawy o VAT,
  2. 5 000 euro w pozostałych przypadkach.

Aby uzyskać decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku (Freistellungsbescheinigung) Zleceniobiorca może złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Natomiast, jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, to wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku należy złożyć wraz z kwestionariuszem rejestracji podatkowej. Informacje zawarte w decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy są również przechowywane w elektronicznej formie w bazie danych prowadzonej przez niemiecki Federalny Centralny Urząd Podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern), do której istnieje możliwość wglądu online. Decyzja o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku jest ważna od dnia jej wystawienia oraz może dotyczyć określonego projektu budowlanego lub zdefiniowanego okresu czasu (maksymalnie 3 lata).

Przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy odprowadzony „podatek od usług budowlanych” jest przez Urząd Skarbowy naliczany na jego zobowiązania podatkowe. W określonych przypadkach istnieje również możliwość zwrotu podatku (§ 48 c EStG).

Według § 48 d EStG regulacja dotycząca podatku od usług budowlanych musi być również stosowana wtedy, jeżeli dochody, które podlegają potrąceniu od podatku, zgodnie z § 48 EStG niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym, nie mogą być opodatkowane w Niemczech zgodnie z niemiecko-polską umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.