NIEMCY – Dokumentacja cen transferowych – regulacje prawne

Dnia 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone w niemieckim Federalnym Dzienniku Ustaw znowelizowane „Rozporządzenie o Dokumentacji Rozgraniczenia Zysków” (Gewinnabgrenzungsauf-zeichnungsverordnung – GAaufzV), które konkretyzuje nową strukturę i treść dokumentacji cen transferowych.

Poprzez zmiany w § 90 akapit 3 i § 138a niemieckiej Ordynacji Podatkowej (Abgabenordnung – AO) oraz związaną z tym aktualizację GAaufV podatnik w Niemczech jest zobowiązany do przestrzegania trzystopniowej dokumentacji podatkowej cen transferowych, która składa się z:

 1. dokumentacji grupowej (Master File), w której należy przedstawić informacje na poziomie grupy, obejmujące między innymi:
  • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
  • opis zasad wyznaczenia cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę,
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
  • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw, w szczególności jednostronnych uprzednich porozumień cenowych;
 1. dokumentacji na poziomie lokalnym (Local File) mającej na celu przedstawienie przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie, obejmującej miedzy innymi:
  • wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub zdarzeń,
  • identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących tych transakcji lub zdarzeń,
  • opis przebiegu tych transakcji lub zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty powiązane, angażowanych przez nich aktywów, w tym także aktywów pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika;
 2. raportów według krajów (Country-by-Country Reporting – CbCR), które powinny zawierać między innymi sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku, miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym.

Obowiązek sporządzenia poszczególnych elementów dokumentacji uzależniony jest od wysokości obrotów.

Podstawowy obowiązek do przygotowania dokumentacji cen transferowych powstaje dopiero po przekroczeniu obrotów z podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 1 akapit 2 niemieckiej „Ustawy o Opodatkowaniu w Przypadku Powiazań z Zagranicą” (Außensteuergesetz – AstG) w wysokości 6 milionów euro w przypadku dostawy towarów lub obrotów w wysokości 600 tysięcy euro w przypadku świadczenia innych usług.

Master File musi zostać sporządzony, jeżeli obroty firmy niemieckiej należącej do międzynarodowej grupy (przynajmniej dwie firmy lub firma i zakład podatkowy w dwóch różnych krajach) przekroczyły w roku poprzednim granicę 100 milionów euro. Poniżej tej granicy musi być jedynie przygotowany Local File.

Granica obrotów zobowiązująca do sporządzenia Country-by-Country Reporting wynosi 750 milionów euro i dotycz skonsolidowanych obrotów na poziomie grupy.

Powyżej przedstawione zmiany w przepisach niemieckich są podyktowane przede wszystkim wytycznymi zawartymi w raportach OECD oraz bazującymi na tych raportach wymogami w Dyrektywach Unii Europejskiej. Mają się one przyczynić do zwiększenia przejrzystości informacji dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi i ułatwić analizę dotyczącą związku między wysokością cen transferowych i wartością dodaną przez poszczególne firmy w łańcuchu dostaw i usług w ramach międzynarodowych grup. Można też od nich oczekiwać wzmożonej uwagi na tematykę cen transferowych podczas przeprowadzania kontroli skarbowych.