NIEMCY – Deklaracja podatkowa w Niemczech – Einkommensteuererklärung

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć deklarację podatkową. Jednak przepisy prawa podatkowego dotyczące tej materii znacznie się różnią w obu państwach. W tym artykule znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące składania deklaracji podatkowej w Niemczech.

1. Co to jest?

Einkommensteuererklärung to deklaracja podatkowa (tak jak w Polsce deklaracja PIT-36 czy PIT-37), służąca do rozliczania się przez podatników z urzędem podatkowym.

W Einkommensteuererklärung pracownik podaje:

  • swoje dochody podlegające opodatkowaniu oraz
  • wydatki, które zmniejszają opodatkowanie.

Na podstawie tych danych urząd podatkowy oblicza, ile podatku należy zapłacić oraz zalicza na poczet tej kwoty już zapłacone zaliczki. Ostatecznie otrzymuje się od urzędu podatkowego decyzję podatkową (niem. Steuerbescheid), czyli informację o wysokości podatku za dany rok podatkowy, z której wynika, że:
1) zapłacono za dużo podatku i zostanie zwrócona podatnikowi określona wysokość nadpłaconych zaliczek lub
2) zapłacono dokładnie tyle podatku, ile należało,
3) zapłacono za mało podatku i podatnik powienien do określonej daty dokonać dopłaty podatku.

2. Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej?

Zgodnie z § 149 ordynacji podatkowej (niem. Abgabenordnung) to, kto jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, określają ustawy podatkowe. Ponadto obowiązany jest również ten, kto został wezwany przez organy podatkowe, przy czym wezwanie może nastąpić przez publiczne ogłoszenie.

Konkretyzację powyższego zawiera m.in. § 46 EStG, który wskazuje, kiedy osoby osiągające w całości lub częściowo przychody z pracy niesamodzielnej (nicht selbständige Arbeit) są obowiązane do złożenia delaracji podatkowej. Obowiązek złożenia deklaracji statuuje również § 56 rozporządzenia w sprawie realizacji podatku dochodowego (niem. Einkommensteuer-Durchführungsverordnung), który m.in. zobowiązuje do złożenia deklaracji te osoby, których dochody przekraczają kwotę wolną od podatku (obecnie w Niemczech wynosi ona 8.472 euro, a dla małżonków obowiązuje ona w wysokości podwójnej, czyli 16.944 euro).

Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż podane wyżej przypadki nie są jedynymi, które zobligowują do złożenia deklaracji. Materia ta jest bardzo złożona, dlatego polecamy zapoznać się z ww. ustawami oraz zachęcamy do konsultacji z doradcą podatkowym.

Gdy nie mamy obowiązku złożenia deklaracji, możemy ją złożyć dobrowolnie (freiwillige Steuererklärung). Będzie to miało sens zwłaszcza wtedy, gdy dochody rzeczywiście osiągnięte w danym roku kalendarzowym okazały się niższe od przewidywanych, a my zapłaciliśmy podatek od tych przewidywanych wyższych dochodów i teraz należy nam się zwrot nadpłaconego podatku.

3. Kiedy należy złożyć deklarację podatkową?

Jeśli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, deklarację podatkową dotyczącą roku kalendarzowego lub innego okresu należy złożyć w ciągu dalszych 5 miesięcy, tj. do dnia 31 maja następnego roku. Przedłużenie tego terminu jest możliwe za podaniem uzasadnionego powodu. W takiej sytuacji termin przedłuża się do 30 września. Natomiast jeśli powierzymy złożenie deklaracji podatkowej doradcy podatkowemu, termin na złożenie deklaracji upływa 31 grudnia następnego roku, bez składania wniosku o jego przedłużenie. Przedłużenie terminu w uzasadnionych sytacjach jest i w tym przypadku możliwe. Termin zostanie przedłużony do 28 lutego jeszcze kolejnego roku.

Na złożenie dobrowolnej deklaracji mamy natomiast aż 4 lata.

4. Jaka jest forma deklaracji podatkowej?

Deklarację podatkową należy złożyć w formie urzędowego formularza, o ile nie jest dopuszczalne ustne złożenie deklaracji.

Dane w deklaracji należy podać zgodnie z prawdą według najlepszej wiedzy, a jeśli formularz to przewiduje, należy je pisemnie poświadczyć. Jeśli małżonkowie wybrali wspólne rozliczenie podatku, składają oni jedną deklarację, na której każdy z nich musi złożyć ręczny podpis.

Deklarację należy co do zasady podpisać własnoręcznym podpisem. W takim przypadku podpisanie przez pełnomocnika jest możliwe tylko wówczas, gdy obowiązany nie może tego dokonać z powodu swojego stanu fizycznego lub psychicznego albo dłuższej nieobecności. Własnoręczny podpis może być następczo żądany, jeśli powód niemożności złożenia własnoręcznego podpisu przestanie być aktualny.

Deklarację można złożyć również w formie elektronicznej, za pomocą systemu ELSTER (elektronische Steuererklärung) przez stronę internetową: https://www.elster.de/.

Jak widać już sama decyzja o tym, czy jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech nie jest sprawą prostą. Polecamy Państwu usługi naszego zespołu, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie niemieckiego prawa podatkowego. W skomplikowanych przypadkach stosunków dochodowych zalecamy Państwu skorzystanie z usług naszych doradców podatkowych w celu uniknięcia problemów w przyszłości. Powierzając nam sprawę, macie Państwo pewność, iż będzie ona prowadzona profesjonalnie i kompleksowo.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Nadzór merytoryczny:
Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380