Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735) maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych będą od 1 stycznia 2016 r. niższe o 1,2 proc. w porównaniu z rokiem obecnym.

Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki podatków i opłat, które będą obowiązywały w 2016 r.

Podatek od nieruchomości:

 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł (w 2015 r. – 0,90 zł),
 • grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł (w 2015 r. – 0, 47 zł),
 • budynki mieszkalne – 0,75 zł (w 2015 r. – 0,75),
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,86 zł (w 2015 r. – 23,13 zł),
 • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł (w 2015 r. – 10,80 zł),
 • budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł (w 2015 r. – 4,70 zł),
 • budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 (w 2015 r. – 7,77 zł),
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni (na podstawie nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek od nieruchomości płatny jest:

 1. Przez osoby fizyczne – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – na podstawie decyzji organu podatkowego wydanej w oparciu o informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 2. Przez osoby prawne – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia (w oparciu o składaną – do dnia 31 stycznia lub w trakcie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy).

Opłaty lokalne:

 • opłata targowa – 758,47 zł (w 2015 r. – 767,68 zł),
 • opłata miejscowa – w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,18 zł (w 2015 r. – 2,20 zł),
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,10 zł (w 2015 r. – 3,13 zł),
 • opłata uzdrowiskowa – 4,27 zł (w 2015 r. – 4,32 zł),
 • opłata od posiadania psów – 120,05 zł (w 2015 r. – 121,50 zł).

Podatek od środków transportowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P., poz. 1029) określiło wysokość stawek minimalnych dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawki podatku obowiązujące w przyszłym roku podlegają przeliczeniu zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik euro jest niższy niż 5 proc., to stawki podatku od środków transportowych w kolejnym roku nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. W związku z tym, że w 2015 r. wskaźnik ten nie przekroczył wskazanego progu 5 proc., minimalne stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2016 roku pozostaną na niezmienionym poziomie – określonym w obwieszczeniu MF z dnia 5 sierpnia 2015 r.:• samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 811,60 zł (w 2015 r. – 821,45 zł),

 • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.353,94 zł (w 2015 r. – 1.370,38 zł),
 • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton – 1.624,72 zł (w 2015 r. – 1.644,45 zł),
 • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3.100,42 zł (w 2015 r. – 3.138,07 zł),
 • ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.895,48 zł (w 2015 r. – 1.918,50 zł),
 • ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2.396,41 zł (w 2015 r. – 2.425,51 zł),
 • ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton – 3.100,42 zł (w 2015 r. – 3.138,07 zł),
 • przyczepa lub naczepa które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.624,72 zł (w 2015 r. – 1.644,45 zł),
 • przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie – 1.895,48 zł (w 2015 r. – 1.918,50 zł),
 • przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton – 2.396,41 zł (w 2015 r. – 2.425,51 zł).

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380