Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – zmiany.

Przekazany dnia 15 września 2015 r. do podpisu Prezydenta projekt ustawy nowelizującej z dnia 11 września 2015 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada wiele zmian w obowiązku dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które jednakże planowo miałyby wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r.

Jak wynika z przyjętej przez Sejm ustawy, większość nowych regulacji w zakresie cen transferowych miałyby wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r. Jedynie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdania country-by-country obowiązywałyby podatników za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie country-by-country – wejście w życie od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przez Sejm zmianami – podmioty krajowe o skonsolidowanych przychodach w rozumieniu przepisów o rachunkowosci przekraczających w poprzednim roku podatkowym równowartość 750.000.000 euro będą zobowiązane do sporządzenia sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych i zakładów zagranicznych (tzw. sprawozdanie country-by-country) i przekazanie go w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego, za który jest składane sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego.

Skoro ww. przepis miałby obowiązywać za rok podatkowy rozpoczynający się przykładowo 1 stycznia 2016 r., to sprawozdanie takie powinno zostać złożone do urzędu skarbowego do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pozostałe zmiany – wejście w życie od 1 stycznia 2017 r.

1. Limit dla powiązań kapitałowych

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, dwa podmioty są powiązane kapitałowo w rozumieniu przepisów o cenach transefrowych, jeżeli osiągnięty zostanie próg 5%. Nowe przepisy mają podwyższać ten limit do 25%.

2. Dokumentacja cen transferowych

Istotną zmianą będzie wprowadzenie dwóch kryteriów obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej:
a) kryterium przychodowe – zgodnie z którym do sporządzenia dokumentacji podatkowej zobowiązani będą podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości w poprzednim roku podatkowym osiągnęły równowartość 2.000.000 euro. Po przekroczeniu ww. limitu podatnik będzie zobowiązany do udokumentowania wszystkich transakcji (i innych zdarzeń) z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

b) kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu (straty) podatnika – za transakcje (inne zdarzenia) mającye istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje (inne zdarzenia), których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro.

W przypadku jednakże podatników, którzy przekroczyli ww. limit 2.000.000 euro, ocena istotności transakcji (innego zdarzenia) została uzależniona od przychodu generowanego przez podatnika wg następujących progów:
• próg dla podatników przekraczających 2.000.000 euro, lecz nie większych niż 20.000.000 euro został ustalony na poziomie 50.000 euro, powiększonej o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro,
• próg dla podatników przekraczających 20.000.000 euro, lecz nie większych niż 100.000.000 euro został ustalony na poziomie 140.000 euro, powiększonej o 45.000 euro za każdy 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro,
• próg dla podatników przekraczających 100.000.000 euro został ustalony na poziomie kwoty 500.000 euro.

Oddzielny próg – w kwocie 50.000 euro stosuje się do umowy spółki niebędącej osobą prawną oraz do umów wspólnego przedsięwzięcia i umów o podobnym charakterze.

Ustawodawca pozostawił jednak organom podatkowym możliwość (w określonych przypadkach) zażądania od podatnika dokumentacji transakcji (innych zdarzeń), których wartość nie przekracza ww. limitów. Wówczas podatnik będzie miał na przedstawienie dokumentacji 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W pozostałych wypadkach dokumentacja będzie musiała zostać przedstawiona w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania (zgodnie z dotychczasowymi regulacjami).

Do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobowiązani będą również podatnicy, którzy dokonują, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności wynikających z transakcji (innych zdarzeń) na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, a także zawierający z takim podmiotem umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, jeżeli wartość transakcji (innego zdarzenia) przekroczy równowartość 20.000 euro.

3. Zakres informacji w dokumentacji

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą podatnicy mieliby również przedstawiać i spełniać dodatkowe, niewymagane dotąd, informacje i obowiązki:
• analiza porównawcza (tzw. benchmarking study) – będą zobowiązani przygotować podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających w poprzedzającym roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro,
• informacja o grupie (tzw. master file) – będą zobowiązani przygotować podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających w poprzedzającym roku podatkowym równowartość 20.000.000 euro,
• oświadczenie podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej o sporządzeniu kompletnej dokumentacji, składane do urzędu skarbowego do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, z tym że oświadczenie nie będzie obejmować informacji o grupie (master file),
• uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (formularz CIT-TP) składane przez podatników o przychodach lub kosztach w rozumieniu przepisów o rachunkowoSci przekraczających równowartość 10.000.000 euro dołączane do zeznania podatkowego.

Jak widać, zapronowane przez Sejm zmiany w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, są wysoce skomplikowane. Jeżeli chcieliby Państwo odpowiednio przygotować swoją politykę cen transferowych na oczekiwane zmiany, prosimy o kontakt.

Anna Michalak
doradca podatkowy
nr wpisu 12380